Tonic 單手針每盒 100 支。
(a) 由加拿大衛生部許可,許可號 # 99741。MDSAP 批准
(b) 鋒利、光滑、無痛
(c) 有競爭力的價格

           
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-4005 0.16*15 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-4010 0.16*30 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3805 0.18*15 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3810 0.18*30 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3815 0.18*40 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3605 0.20*15 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3610 0.20*30 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3615 0.20*40 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3620 0.20*50 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3405 0.22*15 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3410 0.22*30 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3415 0.22*40 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3420 0.22*50 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3205 0.25*15 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3210 0.25*30 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3215 0.25*40 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3220 0.25*50 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3225 0.25*60 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3230 0.25*75 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3005 0.30*15 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3010 0.30*30 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3015 0.30*40 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3020 0.30*50 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3025 0.30*60 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-3030 0.30*75 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-2810 0.35*30 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-2815 0.35*40 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-2820 0.35*50 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-2825 0.35*60 登入查看價格
登入查看價格
程式碼 姓名 價格 行動
TBP-2830 0.35*75 登入查看價格
登入查看價格